Personuppgiftspolicy

Turbo Sport & Adventure Zones mål är att alla, vars personuppgifter behandlas av Turbo Dome Sport Zone AB , ska känna sig säkra på att deras personliga integritet respekteras och att tillräckliga ansträngningar görs för att skydda de personuppgifter som lämnats till oss. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet (till exempel namn och personnummer, men även indirekta uppgifter så som telefonnummer eller IP-nummer). Behandling är all hantering av uppgifterna, från att de samlas in eller tas emot tills att de inte längre finns kvar. Denna policy beskriver när och varför vi samlar in, använder och delar personlig information om personer som använder våra webbplatser, mobilapplikationer eller använder våra digitala kanaler för att kontakta oss.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Den information som Turbo Sport & Adventure Zone samlar in, inklusive personuppgifter, kan behövas i samband med att du har bokat kalas, läger, kursverksamhet eller köpt årskort hos oss, och för att vi skall uppfylla våra förpliktelser mot dig.

Uppgifterna kan även komma att utgöra underlag för statistik. I vissa fall kan det behövas ett samtycke för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Ett sådant samtycke kan alltid återkallas om du ändrar dig (men redan gjorda behandlingar påverkas inte). Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra vår webbplats.

Vi använder oss även av Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

ANVÄNDning AV FACEBOOK-PIXEL

Vår webbplats använder en pixel från Facebook.com, ägt av Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Facebook-pixeln finns på vår webbplats och kan användas för att analysera beställningsflöden, förbättra vår målgruppssegmentering och få bättre information om hur vår webbplats används. Facebook-pixeln spårar handlingar såsom sidbesök, registreringar, bokning av kalas och kurser, köp av årskort med mera. Dessa handlingar kan användas för att återannonsera våra tjänster, hitta nya målgrupper, samt spåra konverteringar från våra Facebook-annonser. För mer information om detta läs mer på: https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/using-the-pixel

Vem kan se dina personuppgifter?

Personuppgifterna kommer att vara tillgängliga för dem av Turbo Sport & Adventure Zones personal som behöver tillgång till personuppgifterna i sitt arbete. Det kan även vara så att leverantörer och företag som Turbo anlitat för till exempel drift av webbplats och support kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna.

Vad styr behandlingen av personuppgifter?

Hanteringen av personuppgifter ska ske utifrån gällande lagstiftning för området. Personuppgiftslagen ersätts från den 25:e maj 2018 av en ny EU-förordning, Dataskyddsförordning (EU) 2016/679, med kompletterande lagar. Förordningen gäller direkt som lag i alla medlemsländer.

Hur länge behåller vi dina uppgifter

Vi behåller endast personuppgifter så länge som krävs för att utföra våra åtaganden gentemot dig och för att uppfylla våra lagliga skyldigheter (till exempel bokföringsändamål).

Teknisk data

När du använder vår webbplats, mobilapplikationer eller sociala medier kan vi samla in teknisk information, så som vilken typ av mobil du använder, en unik enhetsidentifierare som IMEI-nummer, IP-adress, MAC-adress för enhetens wifigränssnitt, mobilnummer som används av, typ operativsystem och webbläsare. Detta används för att kunna förbättra våra onlinetjänster och upptäcka problem. Dessa data är anonymiserade och icke portabla.

Vilka rättigheter har man?

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas, eller att invända om du anser att uppgifterna inte behandlas på ett lagenligt sätt. Du har dessutom rätt att tacka nej till all form av marknadsföring eller liknande som skickas till dig utifrån insamlade uppgifter.

Situationer då vi delar personuppgifter med andra parter

Personuppgifter lämnas endast till våra tjänsteleverantörer i den utsträckning som är nödvändig för att driva vår verksamhet och att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och där det krävs enligt lag eller för att hävda vår lagliga rätt. Vi säljer inte din personliga information till tredje part.

Vem är ansvarig för behandlingen?

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Turbo Dome Sport Zone AB (som äger och driver Turbo Sport & Adventure Zone). Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@turbosportzone.se